Vyhľadať

Pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2015/2016

Zo štatistických údajov vyplýva, že počet požiarov najmä v rodinných domoch sa zvyšuje predovšetkým počas zimného vykurovacieho obdobia. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov je predovšetkým nedbalosť občanov, nevedomosť, nesprávna inštalácia, nesprávna prevádzka vykurovacích telies, deti bez dozoru a nedodržiavanie najzákladnejších požiarno-bezpečnostných predpisov.

Vzhľadom k tejto problematike vydalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pokyny k  zimnému vykurovaciemu obdobiu.

Pred začiatkom zimného vykurovacieho obdobia je povinný každý užívateľ vykurovacieho alebo ohrievacieho telesa vykonať ich kontrolu a zamerať sa hlavne na:

  • inštaláciu vykurovacích telies, sporákov a pod. môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou, pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu
  • inštaláciu vykurovacích telies na nehorľavých podložkách a spôsobom určeným výrobcom
  • vysýpanie popola z vykurovacích telies zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
  • nepoužívanie horľavých kvapalín k rozkurovaniu  v  lokálnych  spotrebičoch  na pevné palivo  (najmä benzín, petrolej, acetón atď.)
  • skladovanie horľavých materiálov v blízkosti vykurovacích telies – dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti
  • udržiavanie poriadku na povalách v blízkosti komínov a v pivniciach
  • používanie vykurovacích telies len v dobrom technickom stave

 

Skip to content