Vyhľadať

Správne poplatky

Prehľad správnych poplatkov

V súvislosti so schváleným zákonom č. 286/2012, ktorým sa mení zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, došlo k zvýšeniu niektorých správnych poplatkov. Novela je v platnosti od 1. októbra 2012 a zmeny poplatkov sa dotýkajú aj občanov našej obce.

Prehľad najdôležitejších zmien v správnych poplatkoch (ako prvú uvádzame starú sadzbu, za lomítkom je nová sadzba):

Stavebná činnosť

 • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia pre
  právnické osoby 16,50€/100€
 • Žiadosť o stavebné povolenie: na stavbu rodinného domu do 600 m3 33€/33€, za každých ďalších začatých 100 m3 0€/20€
 • Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny stavieb pred dokončením rodinného domu 23€/100€, bytového domu 23€/750€
 • Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže 23€/30€
 • Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby 16,50€/30€
 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby pre fyzickú osobu 6,50€/16,50€, pre právnickú osobu 6,50€/200€
 • Žiadosť o povolenie informačného, reklamného zariadenia do 15 m2 49,50€/60€, od 15 do 40m2 49,50€/200€, nad 40 m2 49,50€/430€

Evidencia obyvateľstva

 • Potvrdenie o trvalom pobyte 3€/5€

Ďalšie zmeny

 • osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú začatú stranu v slovenskom jazyku: 1,50 €
 • osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú aj začatú stranu v českom jazyku: 3 €
 • osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise za každý podpis: 1,50 €
 • potvrdenie o pobyte: 5 €

Všetky zmeny správnych poplatkov sú uvedené v zákone NR SR č. 286/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V časti V. Stavebná správa je potrebné si všímať položky č. 59, č. 60, č. 60a, č. 61, č. 62, č. 62a, č. 82, č. 83, č. 84, č. 85 a v časti X. Životné prostredie položky č. 160 a 162.

Skip to content