Vyhľadať

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN

VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva

VZN

VZN obce Horné Hámre č. 2/2023 o miestnych daniach na kalendárny rok 2024 

Účinnosť od 01.01.2024


VZN obce Horné Hámre č. 3/2023 o podmienkach určovania a vyberania
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

Účinnosť od 01.01.2024


VZN obce Horné Hámre č. 3/2023 o podmienkach určovania a vyberania
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

Účinnosť od 01.01.2023


VZN obce Horné Hámre č. 2/2023 o miestnych daniach na kalendárny rok 2023 

Účinnosť od 01.01.2023


VZN obce Horné Hámre č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Hámre


VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Hámre


VZN obce Horné Hámre č.1/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022
Účinnosť od 01.01.2022


VZN obce Horné Hámre č.2/2021 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Účinnosť od 01.01.2022


VZN obce Horné Hámre č.4/2019 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Účinnosť od 1.1.2020


VZN obce Horné Hámre č.3/2019 o miestnych daniach na kalendárny rok 2020
Účinnosť od 1.1.2020


VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Hámre
Účinnosť od 1.9.2019


VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Hámre
Účinnosť od 1.9.2019


VZN č.2/2018 o miestnych daniach na rok 2019
Účinnosť od 1.1.2019


VZN č. 3/2018 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Účinnosť od 1.1.2019


VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa do MŠ
Účinnosť od 1.9.2018


VZN č. 3/2017 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Účinnosť od 1.1.2018


VZN č. 2/2017 O MIESTNYCH DANIACH NA KALENDÁRNY ROK 2018
Účinnosť od 1.1.2018


 VZN č. 1/2017 O určení výšky dotácie na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území Obce Horné Hámre
Účinnosť od 1.1.2018


VZN č.2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Hámre
 


 VZN č. 1/2015 ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Horné Hámre
Účinnosť od 1.11.2015


VZN č.2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Účinnosť od 1.1.2015


VZN č.1/2014 o miestnych daniach na kalendárny rok 2015
Účinnosť od 1.1.2015


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÉ HÁMRE č. 4 / 2013 O MIESTNYCH DANIACH NA KALENDÁRNY ROK 2014
Účinnosť od: 1.1.2014


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Hámre o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3 / 2013
Účinnosť od: 1.1.2014


VZN 1/2013 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov v obci Horné Hámre počas kampaní pred konaním volieb
Účinnosť od: 25.9.2013


VZN 2/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2013/2014
Účinnosť od: 25.9.2013


VZN o daniach 6/2012
Účinnosť od: 1.1.2013


VZN 5/2012 o nakladaní s odpadom  v obci H. Hámre
Účinnosť od: 1.1.2013


VZN č- 4/2012 o poplatku za komunálny odpad
Účinnosť od: 1.1.2013


VZN č. 3/2012 o správnych poplatkoch na rok 2013
Účinnosť od: 12.12.2012


VZN č.2/2012 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu
Účinnosť od: 24.2.2012


Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Hámre č. 4/2011 o správnych poplatkoch
Účinnosť od: 1.1.2012


VZN č. 3/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2012
Účinnosť od: 1.1.2012


VZN č. 2/2011 o miestnych daniach na kalendárny rok 2012
Účinnosť od: 1.1.2012


VZN č. 1/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2012/2013, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec Horné Hámre, pre školský rok 2011/2012


VZN č. 6/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011
Účinnosť od: 1.1.2011


VZN č. 5/2010 o miestnych daniach na kalendárny rok 2011
Účinnosť od: 1.1.2011


VZN č. 3/2009 o miestnych daniach na kalendárny rok 2010
Účinnosť od: 1.1.2010


VZN č. 2/2010 – rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch
Účinnosť od: 24.9.2010


VZN č.1/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Účinnosť od: 25.9.2009


VZN č. 2/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Účinnosť od: 1.1.2010


VZN č. 10/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Horné Hámre   +  Zmena a doplnok k VZN č. 10/2008
Účinnosť od: 1.1.2009


VZN o správnych poplatkoch číslo 8/2008
Účinnosť od: 10.10.2008


6/2008 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.


 
2/2008 Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Hámre č. 2/2008 o ochrane drevín a o vydávaní súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov
 

Skip to content