Vyhľadať

Dôležité dokumenty

Formuláre ako daňové priznania, žiadosti a iné dôležité tlačivá, rozdelené podľa oborov. Po rozkliknutí jednotlivých článkov nájdete predmetné formuláre k dispozícií na stiahnutie.

Daň z nehnuteľností

Vážení občania, nižšie nájdete tlačivá k dani z nehnuteľností: Priznanie k dani z nehnuteľnosti (tlačivo) Poučenie na vyplnenie priznania

Čítať viac »

Žiadosti

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Horných

Čítať viac »

Životné prostredie

Výrub stromov Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive. Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje: na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm,

Čítať viac »

Štatút obecnej knižnice

Š T A T Ú T OBECNEJ KNIŽNICE V HORNÝCH HÁMROCH             Obec Horné Hámre na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať viac »
Skip to content