Vyhľadať

Pozvánka na zasadnutie OZ 24.04.2024

Vážení občania, pozývame vás na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 24.04.2024 o 15:30.

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie
  programu.
 3. Kontrola plnenia uznesení 1-10/2024.
 4. Správa z kontroly HKO Horné Hámre
 5. Čerpanie a úprava rozpočtu k 31.03.2024
 6. Komisia na ochranu verejného záujmu.
 7. Žiadosť Mesta Nová Baňa o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
  vzdelávanie detí v Centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová
  Baňa.
 8. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce :
  a) žiadosť Lenka Zaťková Hviezdoslavova 284/48, Žiar nad Hronom o odkúpenie
  pozemku E-KN 2157/5 o výmere 79 m2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304
  b) žiadosť JUDr. Andrej Morkes Fraňa Kráľa 868/40, Žarnovica o súhlas so zriadením
  zemnej elektrickej NN prípojky parcelou C-KN 3537 vo vlastníctve obce Horné Hámre
  na LV 2411 k plánovanej novostavbe RD na parcele C-KN 3624/20 vo vlastníctve
  žiadateľa
  c) žiadosť Michaela Rebryová Horné Hámre 13 o povolenie zriadenia zemnej
  elektrickej NN prípojky parcelou C-KN 3768 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV
  2411 k novostavbe RD na parcele 4173/3 vo vlastníctve žiadateľky
  d) žiadosť Daniel Víglaský Veľká Lehota 454 o súhlas so zriadením plynovej
  prípojky parcelou E-KN 2083/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304 k RD
  s.č 139 postaveného na parcele C-KN 477 vo vlastníctve žiadateľa
  e) žiadosť Breziny s.r.o so sídlom Andreja Kmeťa 6/2 Nová Baňa o zmenu Uznesenia
  OZ Obce Horné Hámre č. 65/2023 zo dňa 27.09.2023
  f) žiadosť Ján Oslanec Partizánska 61/70, Žarnovica o zriadenie el. prípojky –
  zrušenie uznesenia OZ č. 83/2023 zo dňa 13.12.2023
  g) žiadosť Zoltán Hajas Agátová 20, Tomášov o súhlas s rekonštrukciou prístupovej
  komunikácie parcely C-KN 2753 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411
  z dôvodu zabezpečenia prístupu k pozemkom a RD s.č. 302 vo vlastníctve žiadateľa
  s manželkou.
 9. Rôzne
 10. Interpelácie poslancov
 11. Interpelácie občanov
 12. Diskusia
 13. Záver
Skip to content