Vyhľadať

Štatút obecnej knižnice

Š T A T Ú T

OBECNEJ KNIŽNICE V HORNÝCH HÁMROCH

            Obec Horné Hámre na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej knižnice.

§ 1

Právne postavenie knižnice

Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka Obecného úradu Horné Hámre, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica nemá právnu subjektivitu, teda nemá právo vystupovať  v právnych vzťahoch. .

Pri budovaní knižničných fondov  a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s Regionálnou knižnicou Jána Kollára, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom.

§ 2

Poslanie knižnice

1.      Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

2.      Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej činnosťou /literárne stretnutia, besedy…./.

§ 3

Sprístupnenie knižničných fondov

1.      Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

2.      Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so Zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov, bez rozdielu ich politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu rás, národnosti, spoločenského, alebo sociálneho postavenia.

3.      Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

§ 4

Správa knižnice

1.      Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník.

2.      Knihovníka menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

3.      Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu.

Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.

§ 5

Hospodárenie knižnice

1.      Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.

2.      Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.

3.      Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné prostriedky a podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie.

§ 6

Záverečné ustanovenie

Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.

Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom v Horných Hámroch dňa 24.04.2013 a nadobudol účinnosť  dňom 01.05.2013.

Skip to content