Vyhľadať

Verejná obchodná súťaž

Vyhlasovateľ: Obec Horné Hámre
Sídlo: Horné Hámre č. 45, 966 71 Horné Hámre
Zastúpená: Ing. Milanom Mokrým, starostom obce
IČO: 00320641

v y h l a s u j e

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Horné Hámre v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva

v Horných Hámroch č. 51 a 52/2018 zo dňa 21.09.2018 verejnú obchodnú súťaž č. 1/2018

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na
uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku obce:

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

1. Každý účastník verejnej obchodnej súťaže môže predložiť ponuku iba na konkrétny
pozemok C-KN 2988.
2. Celková cena pozemku C-KN 2988 trvale trávnatý porast je 61881,54 €, t.j. 5,87 €/m2
výmery pozemku, na ktorý sa súťažný návrh predkladá.
3. Celková navrhovaná cena za pozemok nemôže byť nižšia, ako minimálna cena určená
v tejto obchodnej súťaži. Návrh ceny pozemku bude vyjadrený presným číselným údajom
zaokrúhleným na celé eurá.
4. Vysvetlenie podmienok verejnej obchodnej súťaže:
Vysvetlenie podmienok verejnej obchodnej súťaže poskytne vyhlasovateľ na základe
vopred dohodnutého termínu najneskôr 3 dni pred termínom lehoty na predloženie
súťažných návrhov. Termín je možné dohodnúť písomnou formou, telefonicky, alebo
elektronickou poštou s kontaktnou osobou, uvedenou v tomto oznámení.

Verejná obchodná súťaž .pdf

Príloha č.1 k VOS identifikačné údaje .pdf

Príloha č.2 návrh KZ VOS .pdf

Skip to content