Vyhľadať

Zápis do MŠ

Pozývame vás na zápis do MŠ. Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2018/2019.

Termín zápisu je od 15.mája 2018 do 15.júna 2018.

Podmienky prijatia:

Prijímame deti od troch rokov. Deti mladšie ako tri roky budú prijaté v tomto školskom roku, ak budú vytvorené materiálne a personálne podmienky pre tieto deti.


Prijímaniu detí do Materskej školy (ďalej MŠ) predchádza podanie písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy, alebo dôsledky by mohli ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí, alebo akokoľvek negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ. (zároveň upozorňujeme rodičov, aby lekár potvrdil, že dieťa bolo očkované).


Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, špeciálneho pedagóga a psychológa.


Žiadosti od rodičov MŠ prijíma aj počas školského roka. Pokiaľ je voľné miesto, dieťa môže byť prijaté.
Žiadosti o prijatie sú k dispozícii denne od 8:00 hod do 15:00 hod. počas pracovných dní.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka riaditeľka MŠ vydá do 30. júna 2017.


Dotknuté zákony:
1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Vyhláška MŠVaV SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška č.
306/2008

Skip to content