Vyhľadať

Žiadosti

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Horných Hámroch v pracovných dňoch podľa úradných hodín.

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:00 – 17:30
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 12:30


Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

  • písomne poslať poštou na adresu: Obecný úrad Horné Hámre, Horné Hámre 45, 966 71  Horné Hámre,
  • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu Horné Hámre, 966 71  Horné Hámre 45,
  • dostaviť sa osobne na Obecný úrad v Horných Hámroch, kde bude s Vami spísaný úradný záznam,
  • alebo faxom:  045/681 47 34,
  • elektronicky s prílohou žiadosti :  hhamre@stonline.sk

Tlačivo: Žiadosť o poskytnutie informácii


Žiadosť, podnet, návrh a sťažnosť na Obecný úrad v Horných Hámroch môžete podať:

  • písomne zaslaním poštou na adresu OcÚ v Horných Hámroch: Obecný úrad Horné Hámre, Horné Hámre 45, 966 71  Horné Hámre,
  • osobne prinesením v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu Horné Hámre, Horné Hámre 45, , 966 71  Horné Hámre,
  • v odôvodnených prípadoch dostavením sa osobne na Obecný úrad v Horných Hámroch, kde bude s Vami spísaný úradný záznam (viac info na OcÚ Horné Hámre).

Tlačivo: Žiadosť/Podnet


Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Tlačivo: Žiadosť o zníženie poplatku za KO

Skip to content