Vyhľadať

Kamerový systém

K A M E R O V Ý     S Y S T É M   O B E C  H O R N É H Á M R E

Obecný úrad Horné Hámre , 966 71 Horné Hámre č. 45

Účelové prostriedky na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality

Snímcka

„Kamerový systém v obci Horné Hámre“

  • kapitálové výdavky

Poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č.1 zo dňa 1. októbra 2018 vo výške 10 000.-€.

Obec z vlastných zdrojov uhradila 2 700,80 €.

Celková fakturovaná suma za dielo  bola vo výške 12 700,80 €.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Zhotoviteľom diela bol FARDY s. r. o., Lieskovec, ktorý na základe Zmluvy o dielo  z dňa 23.04.2019 nainštaloval, osadil a vykonal všetky dohodnuté práce v rámci projektu „Kamerový systém v obci Horné Hámre“ . Dielo bolo odovzdané 27.05.2019.

Monitorovaných je nasledovných 5 miest :

  • Bod 1 – Obecný úrad s.č.45 a parkovisko, 5 kamier
  • Bod 2 – budova Materskej školy s.č.156, 1 kamera
  • Bod 3 – Kostol s.č.22 parkovisko pred kostol, 3 kamery
  • Bod 4 – Križovatka Brod – autobusové zastávky 2 kamery
  • Bod 5 – ulica Brod – 1 kamera

Skip to content