Vyhľadať

Novoročný príhovor 2022

Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa Vám na prahu Nového roka 2022 prihovoril.

Prajem Vám všetkým príjemné januárové popoludnie. Prihováram sa k Vám v mene svojom, v mene poslancov obecného zastupiteľstva, a taktiež v mene pracovníkov obecného úradu . Neuveriteľne rýchlo beží čas a opäť sme o rok starší, skúsenejší. Pred pár dňami začal plynúť Nový rok 2022, o ktorom sa hovorí, že bude jednou z ďalších ťažkých skúšok v našom živote. Bude to rok volebný, lebo v novembri nás čakajú voľby do obecných samospráv a vyšších územných celkov .

V krátkosti preto zhodnotím predchádzajúci rok. Po niekoľkoročných etapách sme ukončili rekonštrukciu obecného vodovodu, vďaka čomu si môžete pustiť doma kvalitnú a zaručene pitnú vodu. Okrem zhodnotenia majetku obce a vybudovania základnej infraštruktúry je to najzásadnejší krok v ďalšom pokračovaní rozvoja našej obce. Podarilo sa nám rozbehnúť a uviesť do praxe techniku projektu biologicky rozložiteľného odpadu Združenia obcí Kľakovskej doliny, ktorý má podstatný význam pre udržateľnosť percentuálnej miery separácie odpadu a súčasne poplatku za zber, zvoz a likvidáciu odpadu v našej obci. Vám všetkým, ktorí svedomite a usilovne separujete jednotlivé zložky komunálneho odpadu patrí poďakovanie, nakoľko máte zásluhu na dosiahnutí požadovaného percenta separácie zložiek komunálneho odpadu, od ktorého sa odvíja poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov. Súčasne tým chránite životné prostredie pred skládkovaním odpadov, ktoré majú svojím rozkladom negatívny dopad na našu prírodu. V tomto roku sa postupne spúšťa opätovné zálohovanie určitých obalov, ktoré sa budú opätovne vracať do systému iným spôsobom ako doposiaľ. Podrobnejšie informácie Vám budeme sprostredkovávať verejných rozhlasom a publikovaním na stránke obce.

Neustálym zhoršovaním a prehlbovaním pandémie Covid19 v roku 2021 sme sa snažili Vás ochrániť a pomôcť Vám pri prevencii šírenia epidémie dlhodobým testovaním ako i očkovaním, ktoré bolo u nás zorganizované 3x. Ďakujem Vám za kladný prístup a akceptáciu opatrení, ktoré majú za následok aj zásah do Vaších základných práv a osobných slobôb, lebo to je jediná cesta, ako sa čo najskôr vymaniť z dosahu a dopadov pandémie.

Po náročnom období v čase uvoľnenia opatrení sme pre Vás zorganizovali významné kultúrno-spoločenské podujatie spoločne so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov a dobrovoľníkmi DHZ Horné Hámre – 630.výročie prvej písomnej zmienky. Toto podujatie okrem bohatého kultúrneho programu opäť umožnilo účastníkom a hosťom aspoň na krátky čas zabudnúť a odreagovať sa z údelu pandémie, stretnúť sa s rodinou, s priateľmi, so susedmi, po časoch izolácie a lockdownu, ktoré sú už bežnou súčasťou života.

V tomto roku chceme ďalej pokračovať v rozvoji obce napr. rekonštrukciou domu smútku z vlastných prostriedkov, vybudovaním multifunkčných ihrísk v športovom areáli z nenávratných finančných prostriedkov v príprave projektovej dokumentácie a výberu dodávateľa na výstavbu mosta v centre obce, ak uspejeme v žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na riadiacom orgáne Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry aj rekonštrukciou a zateplením budovy obecného úradu s ohľadom na jeho energetickú hospodárnosť. Teda plány a ciele máme opäť náročné, uvidíme, do akej miery sa nám podarí tieto ciele dosiahnuť a súčasne zhodnotiť majetok obec. Okrem spomenutých vecí je mnoho problémov, ktoré treba za chodu riešiť, taktiež výziev, ktoré nás budú zamestnávať v rýchlo plynúcom čase reálneho žitia, ale nechcem Vás týmto detailne zdržiavať.

Chcel by som sa touto cestou poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva Horné Hámre, pracovníkom obecného úradu, zamestnancom Materskej školy a ZO JDS Horné Hámre, za poctivú prácu, pomoc a spoluprácu v dosiahnutí spomenutých cieľov, ale taktiež všetkým občanom, sponzorom a sympatizantom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, či už finančným, materiálnym alebo technickým, podieľali na spolupráci pri organizácii a zabezpečení 630. výročia obce Horné Hámre, ktorá bola reprezentatívna a tým sme spoločne vytvorili pozitívny obraz našej obce v celom regióne. Úprimne všetkým touto cestou ďakujem .

Milí spoluobčania, na prahu Nového roka 2022 Vám všetkým prajem pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a pohody v kruhu svojich najbližších, ale i osobných a pracovných úspechov, aby sme sa čo najskôr vrátili do bežného života spred 2 rokov.


Ing. Milan Mokrý, starosta obce

Skip to content