Vyhľadať

Rokovací poriadok Obecnej rady Horné Hámre

Čl.I
 
 
 1. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu obce.
 2. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, vždy však pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Jej zasadnutie zvoláva a riadi starosta obce alebo zástupca starostu obce.
 3.  Zasadnutia obecnej rady sa vždy zúčastňuje hlavný kontrolór obce s hlasom poradným.
 
Čl. II
 
 1. Tento rokovací poriadok upravuje zásady rokovania a činnosti obecnej rady v Horných Hámroch.
 2. Obecná rada si môže upraviť vlastným uznesením podrobnejšie pravidlá pre svoju činnosť alebo ďalšie potrebné otázky. Na tu neupravené otázky je možné primerane použiť ustanovenia rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva.
 3. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 
Čl. III
 
 1. Program rokovania obecnej rady  pripravuje starosta obce a členovia rady ho schvaľujú na začiatku každého rokovania. Program vychádza z obsahu nasledujúceho zastupiteľstva alebo podľa potreby.
 2. Rokovania obecnej rady sú neverejné. Podľa potreby môžu byť na rokovania prizvané ďalšie osoby.
 3. K jednotlivým bodom programu vedú členovia obecnej rady rozpravu a následne prijímajú uznesenia.
 4. Z každého rokovania obecnej rady sa v lehote do 10 dní vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje starosta obce. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina s podpismi zúčastnených členov obecnej rady.
 5. O výsledkoch rokovania a prijatých uzneseniach informuje obecné zastupiteľstvo starosta obce alebo poverený člen obecnej rady.
 6. Tento rokovací poriadok schválilo obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch uznesením č. 20/2013 zo dňa  24.04.2013 a je platný a účinný dňom jeho schválenia.
 
 
 
  Ing. Milan Mokrý
      starosta obce
Skip to content