Vyhľadať

Oznámenie o začatí územného konania

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Dňa 20.01.2017 bol Obecnému úradu Horné Hámre doručený návrh Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení splnomocneného zástupcu – Ing. Igor Tršo – TRIGEA, Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, v zastúpení Ing. Igor Tršo, na zastupovanie v územnom a stavebnom konaní na stavbu líniovej stavby:

„ 8782 Horné Hámre – rek. NN vedenia osady Pukovci, Vodnákovci, Švarcovci“

v rozsahu stavebných objektov: IO 01 Rekonštrukcia NN siete.

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Skip to content