Vyhľadať

Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok

Obec Horné Hámre zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce trojpätinovou väčšinou poslancov.

Celé znenie zámeru odpredaja pozemku nájdete v priloženom dokumente.

Skip to content