Vyhľadať

Oznámenie/Verejná vyhláška

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 8103 – Nová Baňa – Horné Hámre – 22kV prepoj VNV č. 456 a č. 378

Skip to content