Vyhľadať

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vážení občania, pozývame vás na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 28.02.2024 o 15:30.

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie
  programu.
 3. Kontrola plnenia uznesení 68-93/2023.
 4. Správa o vykonanej inventarizácii majetku obce Horné Hámre za rok 2023.
 5. Správy z kontrol hlavného kontrolóra obce Horné Hámre.
 6. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce :
  a) žiadosť Kristína Adamcová bytom Kamenárska 1230/72 Nová Baňa o schválenie
  uznesenia obecným zastupiteľstvom k zriadeniu vecného bremena uznesením OcÚ
  k zrealizovanej el. prípojke k rozostavanej novostavbe rodinného domu
  prechádzajúcej cez pozemok C-KN č. 4096 vo vlastníctve obce LV 2411.
  b) žiadosť Samuel Repiský bytom Horné Hámre 182 o odkúpenie častí pozemku
  E-KN 2136/2 o výmere 38 m2 na LV 1304, E-KN 3668/1 o výmere 33 m2 na LV
  2411, E-KN 1961/8 o výmere 15 m2 a 16 m2 na LV 1304, z dôvodu vysporiadania
  vlastníctva užívaných nehnuteľností
  c) žiadosť JUDr. Andrej Morkes bytom Fraňa Kráľa 868/40, Žarnovica o zriadenie
  vjazdu z MK parcely C-KN 3537 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411
  na parcelu C-KN 3624/20 za účelom zriadenia vjazdu k novostavbe RD
 7. Rôzne
 8. Interpelácie poslancov
 9. Interpelácie občanov
 10. Diskusia
 11. Záver
Skip to content