Vyhľadať

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) a § 12 ods. 12 zákona  č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento:

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva  v Horných Hámroch

PRVÁ ČASŤ

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1.        Tento Rokovací poriadok ustanovuje pravidlá, spôsob prípravy a priebeh rokovania, spôsob prijímania uznesení a všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí a spôsob ich kontroly v rámci činnosti  Obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch (ďalej len „obecného zastupiteľstva“) a jeho orgánov.

2.        Obecné zastupiteľstvo a jeho orgány si môžu v medziach zákona o obecnom zriadení a tohto rokovacieho poriadku upraviť svoje vnútorné pomery a podrobnejšie pravidlá svojho rokovania uznesením. V takom prípade rozhoduje obecné zastupiteľstvo vždy hlasovaním.

DRUHÁ ČASŤ

Čl. 2
Pôsobnosť obecného zastupiteľstva

1.    Obecné zastupiteľstvo vykonáva pôsobnosť podľa zákona o obecnom zriadení, podľa osobitných zákonov, podľa štatútu obce, všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej len „nariadenia“) a podľa vnútroorganizačných noriem schválených uznesením obecného zastupiteľstva.

TRETIA ČASŤ
USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA

Čl. 3
Zvolanie ustanovujúceho zasadnutia obecného  zastupiteľstva

1.    Ustanovujúce, t.j. prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po uskutočnených voľbách do orgánov samosprávy zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.

2.    Miesto, deň a hodinu konania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva oznámi starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období spôsobom v obci obvyklým (na úradnej tabuli, v miestnom rozhlase a na webovej stránke obce). Obecné zastupiteľstvo zasadá vždy v Horných Hámroch..

3.    Do zloženia sľubu starostu obce riadi ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva doterajší starosta a v jeho neprítomnosti doterajší zástupca starostu.

4.    Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva oboznámi predseda obecnej volebnej komisie alebo ním poverený člen obecnej volebnej komisie zasadnutie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Horné Hámre a odovzdá novozvoleným poslancom a starostovi osvedčenia o zvolení, pokiaľ novozvolený starosta a poslanci neobdržali osvedčenie o zvolení pred ustanovujúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva .

Čl. 4
Skladanie sľubu starostu a poslanca

1.    Starosta  skladá sľub na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

2.    Starosta skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu povie slovo „sľubujem“ a podá ruku doterajšiemu starostovi. Starosta  svojim podpisom potvrdí zloženie sľubu.

3.    Poslanec skladá sľub na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poslanec, ktorý sa nemôže zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí skladá sľub na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastňuje po prvý raz.

4.    Poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu povie slovo „sľubujem“ a podá ruku starostovi. Poslanec svojim podpisom potvrdí zloženie sľubu.

5.    Starosta a poslanec sa ujíma svojej funkcie a začína vykonávať svoj mandát zložením sľubu.

6.    Po zložení sľubov a schválení programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo zvolí mandátovú a návrhovú komisiu.

Čl. 5
Overovanie platnosti voľby starostu a poslancov

1.    Starosta a poslanci predložia mandátovej komisii osvedčenie o svojom zvolení za starostu a poslanca vydané Obecnou volebnou komisiou v Horných Hámroch.

2.    Mandátová komisia overí, či poslanci a starosta:

a)    odovzdali osvedčenia o zvolení vydané Obecnou volebnou komisiou v Horných Hámroch

b)    zložili zákonom predpísaný sľub /§ 26 zákona o obecnom zriadení/

c)    nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca alebo starosta  (§ 11 ods. 2 a § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení v platnom znení) a to na základe vlastnoručne podpísaných čestných prehlásení.

3.    Mandátová komisia predloží obecnému zastupiteľstvu správu o overení platnosti voľby starostu a poslancov.

Čl. 6

Volebná komisia

Volebná komisia :

a)    sčítava hlasy pri hlasovaní v jednotlivých bodoch rokovania obecného zastupiteľstva. Volebnú  komisiu volí obecné zastupiteľstvo, najviac trojčlennú, pričom jeden z jej členov je predsedom komisie. Návrh na jej zloženie predkladá predsedajúci. Volebná komisia vyhotovuje a predkladá správu o výsledku volieb do orgánov obecného zastupiteľstva.

b)    zabezpečuje priebeh tajného hlasovania, ak o tajnom hlasovaní rozhodlo obecné zastupiteľstvo.
 

Čl. 7
Návrhová komisia

Návrhová komisia pripravuje návrh znenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Návrhová komisia sa volí najviac trojčlenná, pričom jeden z jej členov je predsedom komisie. Návrh na jej zloženie predloží predsedajúci.

Čl. 8
Voľby v obecnom zastupiteľstve

1.    Starostu zastupuje zástupca starostu ustanovený v súlade s § 13b platného zákona o obecnom zriadení. Rozsah zastupovania starosta svojmu zástupcovi určuje v písomnom poverení na zastupovanie.

2.    Poslanci predkladajú návrhy na :

a)    voľbu členov obecnej rady

b)    na počet členov obecnej rady

c)    na zriadenie stálych alebo dočasných komisií obecného zastupiteľstva

d)    na voľbu predsedov a členov stálych alebo dočasných komisií obecného zastupiteľstva

3.    Obecné zastupiteľstvo určí verejným hlasovaním počet členov obecnej rady, stále a dočasné komisie obecného zastupiteľstva.

4.    Členov obecnej rady volí obecné zastupiteľstvo na návrh poslaneckých klubov alebo poslancov   nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

5.    Ak niektorý z kandidátov do obecnej rady nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, vykoná sa po vyhlásení výsledkov prvého kola druhé kolo volieb.

6.    V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov a v tomto prípade na jeho zvolenie nie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. V prípade rovnosti hlasov sa o zvolení člena obecnej rady rozhodne žrebovaním. Žrebovanie vykoná mandátová komisia.

7.    Obecné zastupiteľstvo zriaďuje a zrušuje podľa potreby komisie ako svoje stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány. Určuje počet členov v jednotlivých komisiách ako aj ich pracovnú náplň. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb (občanov Obce Horné Hámre). Na zvolenie predsedu a člena komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. V prípade druhého kola volieb sa primerane použije Čl. 8 bod 6.

8.    Ustanovenia upravujúce priebeh ustanovujúceho zastupiteľstva sa vzťahujú aj na ostatné zasadnutia obecného zastupiteľstva, pokiaľ v tomto rokovacom poriadku nie je uvedené inak.

9.    Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo. Postup pri voľbe hlavného kontrolóra je stanovený v §18 a zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZMENY V ČLENSTVE OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA A JEHO ORGÁNOV

Čl. 9
Zmena mandátu poslanca

1.    Ak sa uvoľní v obecnom zastupiteľstve mandát poslanca, nastupuje za poslanca obecného  zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov pri voľbách do obecného zastupiteľstva v tom istom volebnom obvode, ale nebol zvolený za poslanca.

2.    Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo po tom, čo sa dozvie, že sa uvoľnil mandát. Na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva mu starosta odovzdá osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Starosta je povinný po tom, čo obdrží oznámenie o zániku mandátu poslanca túto skutočnosť oznámiť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Náhradník na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní, zloží poslanecký sľub do rúk starostu.

Čl. 10
Zánik členstva v orgánoch obecného zastupiteľstva

1.    Obecné zastupiteľstvo môže kedykoľvek odvolať členov obecnej rady, predsedov a členov komisií.

2.    O odvolaní členov obecnej rady, predsedov a členov komisií rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

3.    Dôvodom na odvolanie môže byť najmä to, že uvedený orgán, resp. jeho členovia si neplnia svoje základné povinnosti stanovené zákonom a ďalšími vnútroorganizačnými predpismi schválenými obecným zastupiteľstvom.

4.    Hlavný kontrolór môže byť obecným zastupiteľstvom odvolaný len z dôvodov uvedených v zákone o obecnom zriadení v platnom znení.

PIATA ČASŤ
ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA

Čl. 11
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

1.    Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvoláva starosta obce v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení aspoň  3 dni  pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Miesto, deň, hodina jeho konania a program zasadnutia sa zverejňuje spôsobom obvyklým, a to na úradnej tabuli aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, vyhlásením v obecnom rozhlase a zverejnením na webovej stránke obce.

2.    Program rokovania obecného zastupiteľstva spravidla navrhuje starosta obce pričom vychádza:

a)    z pôsobnosti obecného zastupiteľstva určenej zákonom a štatútom obce

b)    z prijatých uznesení obecného zastupiteľstva a odporúčaní obecnej rady

c)    z iniciatívnych návrhov orgánov obecného zastupiteľstva a poslancov.

3.    Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace.

4. Obecné zastupiteľstvo zasadá na území Obce Horné Hámre, spravidla v zasadačke Obecného úradu v Horných Hámroch.

Čl. 12

Verejnosť zasadnutí obecného zastupiteľstva

1.    Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

2.    Ak majú byť predmetom rokovania obecného zastupiteľstva informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné.

3.    Návrh na vyhlásenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, alebo jeho časti za neverejné, môže predložiť obecná rada alebo starosta. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o tomto návrhu hlasovaním bez rozpravy.

4.    Na zasadnutí obecného zastupiteľstva alebo jeho časti, ktorá bola vyhlásená za neverejnú, sa zúčastňuje starosta, hlavný kontrolór, predkladateľ materiálu a zapisovateľka. Iné osoby môžu byť prítomné len so súhlasom obecného zastupiteľstva, o čom obecné zastupiteľstvo rozhodne hlasovaním.

5.    Z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva je možné zhotovovať obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy pre potreby archivácie autentických záznamov. Tieto záznamy je možné poskytnúť verejnosti prostredníctvom verejne dostupných médií.

Čl. 13
Účasť ústavných a ďalších činiteľov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

1.    Zasadnutí obecného zastupiteľstva sa môžu zúčastniť poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci Európskeho parlamentu, predstavitelia vlády a iných štátnych orgánov.

2.    Okruh ďalších osobitne pozývaných osôb môže navrhnúť  starosta.

Čl. 14
Účasť iných osôb

1.    Okrem poslancov obecného zastupiteľstva a starostu sa na celom zasadnutí povinne zúčastňuje  hlavný kontrolór.

2.    Ak sa niektorá z uvedených osôb nemôže zúčastniť zasadnutia obecného zastupiteľstva, požiada o ospravedlnenie svojej neúčasti starostu.

3.    Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Čl. 15
Riadenie zasadnutí obecného zastupiteľstva

1.    Zasadnutia obecného zastupiteľstva riadi starosta, v osobitných prípadoch (určených zákonom o obecnom zriadení v platnom znení)  zástupca starostu alebo poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

2.    Predsedajúci riadi rokovanie tak, aby malo pracovný charakter a vecný priebeh bez komentovania vystúpení poslancov a iných rečníkov, tak aby splnilo svoj účel v súlade so schváleným programom.

3.    Ak do 30 minút po určenom začiatku zasadnutia nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie obecného zastupiteľstva.

4.    Po začatí zasadnutia predsedajúci oznámi mená ospravedlnených poslancov obecného zastupiteľstva a mená tých, ktorí nie sú prítomní a dosiaľ sa neospravedlnili. Potom predsedajúci predloží návrh na voľbu návrhovej, mandátovej komisie resp. ďalších pracovných komisií a návrh programu rokovania.

5.    Predsedajúci ďalej určí overovateľa zápisnice a zapisovateľa.

6.    Otázkou na overovateľa zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia obecného  zastupiteľstva zistí, či bola táto overená, prípadne aké boli proti nej podané námietky. Ak k zápisnici neboli podané námietky, pokladá sa za schválenú. Pokiaľ námietky boli podané, rozhodne o nich obecné zastupiteľstvo hlasovaním po vyjadrení overovateľa.

7.    Overovateľ dozerá na správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ďalej dozerá na hlasovanie, konanie volieb a na výzvu predsedajúceho sčítava hlasy (pokiaľ nebola zvolená  mandátová komisia).

8.    Ak predsedajúci počas zasadnutia pri zisťovaní počtu prítomných poslancov pred hlasovaním zistí, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a ak sa tak nestane ani do 15 minút po zisťovaní počtu prítomných poslancov, preruší predsedajúci zasadnutie obecného zastupiteľstva s uvedením termínu a miesta pokračovania zasadnutia.

9.    Na návrh poslanca alebo starostu môže obecné zastupiteľstvo rokovanie prerušiť. O tomto návrhu sa hlasuje bez rozpravy. Uznesenie o prerušení rokovania musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.

10.  Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva vyhlási predsedajúci zasadnutie za skončené.

Čl. 16
Program zasadnutí obecného zastupiteľstva

1.    Obecné zastupiteľstvo na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia predložený predsedajúcim a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním.
Obecné zastupiteľstvo môže pri prerokovávaní programu zasadnutia na návrh poslanca alebo predsedajúceho  navrhnutý program doplniť alebo zmeniť. Schválený program nemožno v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva dopĺňať.

2.    Obecné zastupiteľstvo môže v priebehu zasadnutia hlasovaním bez rozpravy presunúť body programu rokovania alebo zlúčiť rozpravu o dvoch alebo viacerých bodoch programu.

3.    Na každom riadnom zasadnutí zastupiteľstva sa ako samostatné body programu vždy zaraďujú:

a) interpelácie poslancov

b) rôzne.

4.    V bode rôzne sa prerokujú najmä :

a) podnety, ktoré predložia poslanci obecného zastupiteľstva

b) problémy menšieho významu, ktoré nevyžadujú prerokovanie v obecnej rade a v príslušných komisiách

c) príspevky občanov obce.

5.    V bode rôzne nemožno prerokovávať :

a)  majetkovo-právne veci

b) návrhy s dopadom na výdavkovú časť rozpočtu obce

c) personálne návrhy.

ŠIESTA ČASŤ
PRÍPRAVA ZASADNUTÍ OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA

Čl.  17

Príprava materiálov

1.    Prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje starosta v súčinnosti s obecným úradom a poslancami.

2.    Materiál predkladaný do obecného zastupiteľstva musí obsahovať:

a) názov materiálu /bodu rokovania obecného zastupiteľstva/

b) meno, funkciu a podpis predkladateľa a spracovateľa

c) návrh na uznesenie

Ďalšie body materiálu podľa závažnosti predkladanej problematiky sú :

d)   informácia o tom, z akého podnetu je materiál predkladaný a aké ciele sleduje

e)    dôvodová správa, ktorá musí obsahovať zhodnotenie súčasného stavu najmä zo spoločenskej, ekonomickej a právnej stránky, spôsob jej vykonávania, hospodársky a finančný dopad na rozpočet, nároky na pracovné miesta. V dôvodovej správe sa musí uviesť súlad návrhu s právnym poriadkom Slovenskej republiky a nariadeniami obce. Pokiaľ materiál obsahuje variantné riešenia, treba uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov a odporučiť optimálne riešenie podložené kvalifikovaným zdôvodnením.

f)    údaje v závere materiálu o tom, či prípadné pripomienky obecnej rady, príslušnej komisie/í boli do predkladaného materiálu predkladateľom zapracované. Ak tieto zapracované neboli,  je potrebné to zdôvodniť a uviesť ich znenie.

3.    Materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva musia byť vypracované prehľadne, vecne správne, terminologicky presne a jasne. Musia byť stručné, pritom však úplné, musia obsahovať konkrétne návrhy na riešenie a dôsledky ich prijatia. Obsiahlejšie údaje, prehľady a vysvetlenia sa uvádzajú spravidla v prílohách.

4.    Predbežný návrh uznesení z predkladaných materiálov pripraví na rokovanie ako pracovný materiál poslancom obecný úrad.

5.    Ak sa predkladá návrh nariadenia alebo vnútornej organizačnej normy musí materiál obsahovať:

a) znenie návrhu nariadenia

b)  dôvodovú správu, ktorá musí obsahovať zhodnotenie súčasného stavu

6. Všetky materiály určené na prerokovanie obecného zastupiteľstva sa najskôr prerokujú na obecnej rade.

7. Materiál, u ktorého sa predpokladá verejná diskusia občanov sa zaraďuje v programe na jeho začiatok.

8. Za rozoslanie materiálov poslancom obecného zastupiteľstva zodpovedá obecný úrad, ktorý materiály na rokovanie doručí v lehote 5 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Čl. 18

Predkladanie materiálov a návrhov nariadení

1.    Predkladať materiály a návrhy nariadení obecnému zastupiteľstvu môžu starosta,  hlavný kontrolór, poslanci, prípadne skupiny poslancov, komisie,

2.    Materiály a návrhy nariadení sú podávané obecnému zastupiteľstvu písomne v potrebnom počte výtlačkov a na požiadanie poslanca mu budú zaslané v elektronickej forme.

3. Materiálny určené na prerokovanie obecného zastupiteľstva obsahuje:

a) názov materiálu

b) návrh uznesenia

c) dôvodovú správu

d) meno predkladateľa a spracovateľa

3.    Ak návrh podáva poslanec, skupina poslancov, komisia, potrebný počet výtlačkov materiálov a elektronickú formu zabezpečí obecný úrad.

4.    Materiály a návrhy nariadení na rokovanie  obecného zastupiteľstva budú jednotlivým poslancom distribuované kuriérom alebo poštou  najneskôr 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

5.    Návrhy materiálov a nariadení v obecnom zastupiteľstve uvedie starosta alebo osoba poverená vedením rokovania obecného zastupiteľstva .

Čl. 19

Príprava materiálov v komisiách

1.    Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva. Aktívne sa podieľajú na príprave materiálov a kontrolách v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom.

2.    Komisie sa môžu zapájať do prípravy materiálov týkajúcich sa úsekov ich činnosti, zapájajú svojich členov do prieskumov konaných v súvislosti s prípravou materiálov a predkladajú k nim iniciatívne návrhy a podnety.

3.    Komisie prerokúvajú pripravené materiály, podávajú k nim pripomienky a stanoviská, posudzujú návrhy na uznesenia a prijímajú k nim odporučenia.

4.    Iniciatívne návrhy, vyjadrenia a stanoviská komisií sa predkladajú v písomnej forme obecnému zastupiteľstvu a predkladateľovi materiálu alebo nariadenia najneskôr tri dni pred distribúciou materiálov podľa čl. 18 ods. 4).

SIEDMA ČASŤ
ROKOVANIA NA ZASADNUTIACH OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Čl. 20
Priebeh rokovania

1.      Predsedajúci otvorí rokovanie obecného zastupiteľstva v určenom čase, ak je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi obce, najneskôr nasledujúci deň po zasadnutí obecného zastupiteľstva.

2.      Ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do 15 minút po určenom čase, alebo v priebehu rokovania klesne pod nadpolovičnú väčšinu, starosta obce rokovanie ukončí a do 14 dní zvolá nové zasadnutie obecného zastupiteľstva.

3. Poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a orgánov obecného zastupiteľstva. Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva ospravedlňuje poslanec vopred starostovi obce  resp. zástupcovi starostu. Dôvod neúčasti sa vyznačí na prezenčnej listine.

4.    Ak starosta neúčasť poslanca neospravedlní, pretože ospravedlnenie zistil neodôvodnením alebo poslanec sa vôbec neospravedlnil, oznámi to písomne poslancovi.

5.    Oneskorený príchod na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ako aj predčasný odchod zo zasadnutia ospravedlňuje poslanec predsedajúcemu.

6.    Neospravedlnená neúčasť poslanca na časti rokovania obecného zastupiteľstva sa považuje za neúčasť na príslušnej časti rokovania.

7.    Pre poslancov obecného zastupiteľstva a pre ďalšie subjekty (čl. 13 a 14) sú v rokovacej sieni vyhradené osobitné miesta. Za predsedníckym stolom sú vyhradené miesta pre starostu, zástupcu starostu, hlavného kontrolóra.

8.    V čase rokovania obecného zastupiteľstva nesmie tieto miesta nikto iný obsadiť a poslanci sú povinní pri hlasovaní zdržiavať sa na týchto vyhradených miestach.

9.    Na slávnostnom rokovaní obecného zastupiteľstva /pri štátoprávnych aktoch, na slávnostných zhromaždeniach, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod./ starosta  používa insígnie.

10.  Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu používať insígnie aj poslanec poverený obecným zastupiteľstvom  alebo starostom.

11. Po otvorení predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov a mená ospravedlnených  poslancov. Ďalej predloží na schválenie návrh programu rokovania, návrh na voľbu overovateľov, návrhovej komisie, prípadne ďalších potrebných komisií a určí zapisovateľa.

12. V sporných otázkach, ktoré sa vyskytnú počas rokovania, predloží návrh ďalšieho postupu návrhová komisia. O tomto návrhu rozhodne obecné zastupiteľstvo hlasovaním.

13. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.

Čl. 21
Rokovací jazyk

Rokovacím jazykom na zasadnutiach obecného zastupiteľstva je štátny jazyk ( v zmysle § 3 zákona č.270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR v znení neskorších predpisov).

Čl. 22
Rozprava

1.    Po vystúpení predkladateľa, prípadne predsedu príslušnej komisie, ktorá zaujala stanovisko k prerokúvanej veci predsedajúci otvorí rozpravu.

2.    Do rozpravy o prerokúvanej veci sa poslanci prihlasujú zdvihnutím ruky.

3.    Predsedajúci udeľuje slovo poslancom v poradí v akom sa prihlásili. Ostatným účastníkom rokovania  (čl.13 a čl.14) udelí slovo po vystúpení poslancov.

4.    Poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Návrhy musia byť vyhotovené spravidla písomne, riadne sformulované a odovzdané návrhovej komisii.

5.    Poslanec alebo predkladateľ môže po podaní pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu navrhnúť prerušenie prerokovávania veci až dovtedy, kým k nim nezaujme stanovisko predseda príslušnej komisie, ktorá bola zriadená obecným zastupiteľstvom.

6.    Poslanec môže v rozprave k prerokúvanému bodu vystúpiť spravidla len jeden krát.  Dĺžka vystúpenia je max. 5 min. V prípade potreby môže predsedajúci povoliť predĺženie časového limitu.

7.    Ak predsedajúci niekomu slovo neudelil, nesmie sa ho ujať.

8.    Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.

9.    Proti odňatiu slova môže poslanec vzniesť námietku, o ktorej rozhodne obecné zastupiteľstvo bez rozpravy hlasovaním.

10.  Nikoho nesmie nikto prerušovať, keď hovorí, s výnimkou predsedajúceho.

11.  Kto nie je prítomný v zasadacej miestnosti vtedy, keď mu predsedajúci udelí slovo, stráca svoje poradie.

12.  Na otázky poslanca vznesené v rozprave odpovedá predkladateľ prípadne iná vyzvaná osoba.

13.  Predkladateľovi sa počas rozpravy udelí slovo, kedykoľvek o to požiada.

14.  Ak starosta neudelí slovo poslancovi, ktorý v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo požiadal, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu, resp. iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom v zmysle § 12, ods. 6 zákona o obecnom zriadení v platnom znení.

Čl. 23

Účasť občanov v rozprave

Občan, ktorý je obyvateľom obce, môže vystúpiť v rozprave k prerokovávanému materiálu alebo v rámci bodu rôzne, ak sa prihlási do rozpravy alebo do bodu rôzne pred začatím rokovania obecného zastupiteľstva u zapisovateľky. Pri nahlasovaní je povinný preukázať svoju totožnosť zapisovateľke a nahlásiť tému vystúpenia. V odôvodnenom prípade nedodržania tejto podmienky môže udeliť slovo predsedajúci po súhlase obecným zastupiteľstvom. Vystúpenie občana môže trvať najviac 5 min. V prípade potreby môže predsedajúci povoliť predĺženie časového limitu.

Čl. 24 

Vyžiadanie vyjadrenia

Obecné zastupiteľstvo je oprávnené vyžiadať si k prerokúvanej problematike, alebo k jednotlivým otázkam, ktoré sú obsiahnuté v materiáloch, hlavného kontrolóra.

Čl. 25

Vykázanie zo zasadacej miestnosti

1.    Prítomní na rokovaní obecného zastupiteľstva sa musia zdržať vyjadrenia a komentárov, pokiaľ im predsedajúci neudelí slovo.

2. Ak niekto ruší zasadnutie obecného zastupiteľstva, najmä svojím nevhodným správaním a porušovaním tohto rokovacieho poriadku, môže ho predsedajúci vykázať zo zasadacej miestnosti po tom, čo ho predtým upozornil.

3.    Proti vykázaniu kohokoľvek z miestnosti môže poslanec vzniesť námietku, o ktorej rozhoduje obecné zastupiteľstvo bez rozpravy hlasovaním.

4.  V rokovacej miestnosti je zakázané používať mobilné telefóny.

Čl. 26
Faktická poznámka

1.    Poslanci majú v rozprave právo na jednu faktickú poznámku, ktorou reagujú na vystúpenie predrečníka. Faktickou poznámkou nemožno reagovať na inú faktickú poznámku. Po vystúpení poslancov poskytne predsedajúci možnosť reagovať i rečníkovi. Vo faktickej poznámke sa nemôžu podávať návrhy na doplnenie alebo zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, na zmenu a doplnenie prerokúvaného materiálu ani návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva.

2.    Prednesenie faktickej poznámky nesmie trvať dlhšie ako 2 minúty.

Čl. 27
Procedurálny návrh

1.    Poslanci majú právo podávať procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokúvania veci, časového a vecného postupu rokovania obecného zastupiteľstva s výnimkou hlasovania o veci samej.

2.    Vystúpenie poslanca, v ktorom podáva procedurálny návrh, môže trvať najviac 1 minútu.

3.    O procedurálnych návrhoch sa hlasuje bez rozpravy.

4.    Procedurálne návrhy, ku ktorým sa neprijíma uznesenie v písomnej forme (napr. zmena programu, ukončenie rozpravy, vyhlásenie prestávky) sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

Čl. 28
Skončenie rozpravy

1.    Ak v rozprave vystúpili všetci prihlásení rečníci, predsedajúci rozpravu ukončí.

2.    O ukončení rozpravy pred vystúpením všetkých prihlásených rečníkov môže obecné zastupiteľstvo rozhodnúť bez rozpravy. Ak obecné zastupiteľstvo rozhodne o ukončení rozpravy, môžu poslanci odovzdať svoje návrhy v písomnej podobe návrhovej komisii a obecné zastupiteľstvo bude o nich hlasovať.

Čl. 29
Hlasovanie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

1.    Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční bezprostredne po skončení rozpravy.

2.    Predsedajúci pred hlasovaním upozorní poslancov, že sa prikročí k hlasovaniu a zistí počet prítomných poslancov.

3.    Pred každým hlasovaním predsedajúci alebo predseda návrhovej komisie oznámi o akom návrhu sa bude hlasovať a zopakuje presné znenie návrhu, ak návrh nebol vopred poslancom odovzdaný písomne. Predsedajúci potom prikročí k riadeniu hlasovania.

4.    Jednotlivé hlasovania nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci nemôže nikomu udeliť slovo.

5.   Poslanci hlasujú zo svojho miesta.

Čl. 30

Pozmeňovacie a doplňujúce návrhy

1.    Ak boli k návrhu písomne podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch obecnej rady a komisií má prednosť. Ak prijatý pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, už sa o nich nehlasuje.

2.    Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako celku.

3.    V prípade, že je obecnému zastupiteľstvu predložený návrh na uznesenie vo variantoch, hlasuje sa najprv o variante odporúčanom predkladateľom, potom postupne o variantoch ako boli predkladané v rozprave.

4.    Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté a o nich sa už nehlasuje.

5.    Na schválenie zmeny alebo zrušenia uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov obecného zastupiteľstva .

6.    V prípade, že k predloženému návrhu na uznesenie obecné zastupiteľstvo neprijme jednoznačné stanovisko, predsedajúci navrhne ďalšie riešenie ( napr. vyhlási prestávku na poradu poslancov  alebo problém odročí na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva ).

Čl. 31
Hlasovanie

1.    Hlasovanie je verejné alebo tajné.

2.    Verejne sa hlasuje zdvihnutím ruky.

Presná evidencia hlasovania o každom prijatom uznesení musí byť zabezpečená písomne a je overená členmi mandátovej komisie.

3.    Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania, počet poslancov, ktorí hlasovali za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania.

4.    Tajne sa môže hlasovať v prípadoch, o ktorých rozhodne obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

5.    Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré mandátová komisia vydá poslancom pri vstupe do priestoru určeného na hlasovanie.

6.    Predseda mandátovej komisie oznámi výsledky tajného hlasovania.

Čl. 32
Uznesenia a nariadenia

1.    Uznesenie obecného zastupiteľstva obsahuje :

a)  odvolanie sa na príslušný bod programu,  ku ktorému je uznesenie prijaté spolu s uvedením údaja o tom, či ho obecné zastupiteľstvo prerokovalo

b)  vyjadrenie obecného zastupiteľstva k prerokúvanej problematike alebo materiálu, v
ktorom obecné zastupiteľstvo podľa potreby, napr.: konštatuje, berie na vedomie, súhlasí, schvaľuje, odporúča, zriaďuje, zrušuje, vymenováva, odvoláva, vyhlasuje, ukladá, žiada, poveruje a pod.

2.    Obecné zastupiteľstvo môže ukladať úlohy len tým subjektom, voči ktorým má riadiace postavenie určené zákonom o obecnom zriadení v platnom znení, štatútom obce, nariadeniami a ostatnými vnútroorganizačnými predpismi obecného zastupiteľstva (hlavnému kontrolórovi a riaditeľom obcou založených zariadení a inštitúcií).

3.    Uznesenia a nariadenia obecného zastupiteľstva nesmú odporovať Ústave SR, zákonom ani iným právnym predpisom a musia byť v súlade so štatútom obce, nariadeniami a ďalšími vnútroorganizačnými predpismi.

4.    Každé uznesenie obecného zastupiteľstva musí byť  podpísané starostom obce samostatne. Uznesenia sú číslované chronologicky od začiatku do konca kalendárneho roka.

5.    Nariadenia obce podpisuje starosta obce.

6.    Uznesenia a nariadenia obecného zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke obce a sú k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii starostu  v písomnej forme.

7.    Výpisy uznesení obecného zastupiteľstva sa poskytujú na základe požiadavky  :

a)  poslancom obecného zastupiteľstva

b)  ďalším subjektom , ktorých  sa uznesenia priamo dotýkajú, alebo ktorí zodpovedajú za plnenie úloh uložených uznesením a v prípade keď je účelné ich s uznesením oboznámiť.

8.    Výpisy uznesení vyhotovuje zapisovateľka. Výpisy podpisuje starosta alebo zástupca starostu.

Čl. 33
Zabezpečenie  zasadnutia obecného zastupiteľstva

1.        Organizačné a technické zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva vykonáva obecný úrad.

2.        V miestnosti, kde prebieha zasadanie obecného zastupiteľstva, musí byť na dôstojnom mieste štátna zástava a preambula Ústavy Slovenskej republiky.

3.        Pred prvým a posledným zasadnutím obecného zastupiteľstva  sa hrá alebo spieva štátna hymna.

4.    Z každého zasadnutia obecného zastupiteľstva sa vyhotovuje zápisnica, zvukový záznam a obrazový záznam.

5.    V zápisnici sa uvedie:  kto riadil zasadnutie, zloženie návrhovej komisie, zloženie  mandátovej komisie, schválený program rokovania, koľko poslancov bolo prítomných, ktorí poslanci neboli prítomní, ktorí poslanci žiadali svoju neúčasť ospravedlniť, ktorí rečníci vystúpili v rozprave a aký bol výsledok hlasovania.

6.    Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa vyhotoví najneskôr do 10 dní od jeho uskutočnenia.

7.    Zápisnicu podpisuje starosta obce, overovatelia a zapisovateľ v lehote do 15 dní od uskutočnenia zasadnutia obecného zastupiteľstva.

8. Zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva sú k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade a zverejňujú sa na webovej stránke obce.

9.    Zriadený zvukový a obrazový záznam vyhotovený zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uchováva najmenej po dobu 5 rokov.

9.    Overená a schválená zápisnica je autentickým záznamom o zasadnutí obecného zastupiteľstva a je uložená spoločne s príslušnými podkladmi, prílohami, uzneseniami v kancelárii  obecného úradu.

10.  Súčasťou zápisnice sú prezenčné listiny, úplné texty písomne predložených návrhov, uznesení a iných dokumentov, ktoré boli predmetom rokovania obecného zastupiteľstva.

11.  Za uloženie a nakladanie s uloženými zápisnicami a súvisiacimi materiálmi zodpovedá starosta obce, obecný úrad.

ÔSMA ČASŤ
KONTROLNÁ ČINNOSŤ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

1.    Obecné  zastupiteľstvo, komisie alebo poslanci vykonávajú kontrolnú činnosť v rozsahu pôsobnosti vymedzenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

DEVIATA ČASŤ

Čl. 35
Interpelácie 

1.    Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení obce, rozhodnutí obce, uznesení obecného zastupiteľstva, pôsobnosti obecného úradu a zariadení a inštitúcií založených alebo zriadených obcou.

2.    Poslanec obecného zastupiteľstva môže interpelovať starostu obce, zástupcu starostu,  hlavného kontrolóra,  riaditeľov obcou založených alebo zriadených, zariadení a inštitúcií vo veciach ich pôsobnosti.

3.    Poslanec môže predniesť interpeláciu písomne alebo ústne v rámci bodu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva určeného na interpelácie.

4.    Interpelovaný je povinný odpovedať do 30 dní odo dňa doručenia interpelácie buď ústne na zasadnutí obecného zastupiteľstva ( napr. v bode Kontrola plnenia uznesení ) alebo písomne.

5.    Interpelovaný môže svoju odpoveď predniesť aj ústne v rámci bodu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva určeného na interpelácie. Ústne prednesenie odpovede zbavuje interpelovaného povinnosti podať odpoveď písomne, ak na nej interpelujúci netrvá.

6.    Ak prejav poslanca nemá náležitosti interpelácie predsedajúci poslanca upozorní, že nejde o interpeláciu a môže mu odňať slovo.

7.    Na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po doručení odpovede na interpeláciu sa môže konať v rámci bodu „Rôzne“  rozprava o tejto odpovedi a obecné zastupiteľstvo môže zaujať k nej stanovisko uznesením.

DESIATA ČASŤ
PRECHODNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

1.    Ak sa počas zasadnutia obecného zastupiteľstva vyskytne pochybnosť o správnosti postupu podľa tohto rokovacieho poriadku rozhoduje v jednotlivých prípadoch predsedajúci.

2.    Pokiaľ nie je v tomto rokovacom poriadku stanovené inak, bude sa obecné zastupiteľstvo riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.    Ak je rozhodnutie obecného zastupiteľstva sporné, môžu poslanci požiadať o zaujatie stanoviska subjekty s hlasom poradným. Po vypočutí ich stanoviska rozhodne obecné zastupiteľstvo o správnosti postupu hlasovaním bez rozpravy.

4.    Tento rokovací poriadok schválilo obecné  zastupiteľstvo v Horných Hámroch dňa 24.04.2013 uznesením č. 21/2013 a  nadobúda účinnosť 25.04.2013.

Skip to content