Vyhľadať

Rokovanie OZ

Starosta obce Horné Hámre

                                                                                                          Horné Hámre 4.12.2020

P O Z V Á N K A

            Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň

9.12.2020 o 16.00 hod.

t.j. streda   

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Inventarizácia majetku obce Horné Hámre .
 5. VZN č.1/2020 o miestnych daniach na kalendárny rok 2021.
 6. VZN  č.2/2020 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021.
 7. VZN č.1/2016 v znení dodatku č.1/2020  o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Horné Hámre .  
 8. Správy z kontroly č.2/2020 o kontrole výdavkov obce za rok 2019 so zameraním na niektoré opravy, rekonštrukcie a významné investície uskutočnené v kontrolovanom období.
 9. Rozpočet obce na roky 2021-2023, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2021.
 11. Plán rokovaní OZ Horné Hámre na rok 2021 .
 12. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce :
 13. žiadosť Vladimír Herko, bytom Horné Hámre č. 39 o odkúpenie časti parcely registra E-KN č.2067/7 vo vlastníctve obce Horné Hámre na  LV č.1304 za účelom vysporiadania vlastníckych práv a parkovania osobného motorového vozidla
 14. žiadosť o zriadenie vecného bremena žiadateľa Monika Pažická, bytom Horné Hámre 74  na parcelách registra E-KN č.2083/1,  č.582/1 a 581/5 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 za účelom uloženia novej vodovodnej prípojky k rodinnému domu,
 15. žiadosť Helena Chovancová, bytom Hodruša-Hámre č.289  o súhlas s dopravným napojením na k parcele CKN 118/3 vo vlastníctve žiadateľky za účelom zriadenia vjazdu a súhlas s napojením na technické siete vodovod a STL plynovod z  parciel CKN č.808/1 ( EKN 2083/1) a CKN 113  vo vlastníctve obce Horné Hámre LV č.1304,
 16. Žiadosti občanov.
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia
 19. Záver

Ing. Milan Mokrý
starosta obce

Skip to content