Vyhľadať

UPOZORNENIE na zaburinenie pozemkov

UPOZORNENIE na zaburinenie pozemkov

Obec Horné Hámre na základe usmernenia Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81  Žarnovica vydaného dňa  09.05.2016

v y z ý v a

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky. Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku, môže uložiť FO pokutu do    330,-eur a PO až do výšky 33 200,-eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

Uvedené dávame na vedomie.

V Horných Hámroch  dňa 27.05.2016

Skip to content