Vyhľadať

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Obec Horné Hámre vypisuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE Horné Hámre

v súlade s § 18a ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce zašle písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 06.04.2020 do 12:00 hodiny na adresu Obecný úrad Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre č. 45 v uzavretej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“

Viac informácií v prílohe: Výberové konanie.pdf

Skip to content