Vyhľadať

Zámer odpredaja pozemku

Dovoľujeme si vás informovať o zámer odpredaja pozemku v obci Horné Hámre.

Obec Horné Hámre v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho odpredaja pozemku:

parcela registra „C-KN” číslo 2988 vo výmere 10542 m2 v lokalite Horné Hámre

V prípade záujemcu je potrebné doručiť obálku s označením „Cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ“ do 23.07. 2018 na Obecný úrad v Horných Hámroch – podateľňa.

Zverejnené: 09.07.2018

Obecný úrad
Horné Hámre

Skip to content