Vyhľadať

Zámer odpredaja pozemku

Dovoľujeme si vás informovať o „Zámere odpredaja pozemku“ v obci Horné Hámre

Obec Horné Hámre v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho odpredaja pozemku:


parcela registra „C-KN” číslo 1005/4 vo výmere 57 m2 v lokalite Horné Hámre

V prípade záujemcu je potrebné doručiť obálku s označením „Cenová ponuka“ – NEOTVÁRAŤ, do 25. 01. 2018 na Obecný úrad v Horných Hámroch – podateľňa.

Skip to content