Vyhľadať

Zámer predaja majetku

Obec Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Oznámenie o zámere obce Horné Hámre predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obec Horné Hámre v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa:

Obec Horné Hámre má zámer predať nehnuteľný majetok:

parcela registra „E-KN” číslo 1016/2 vo výmere 161 m2 druh orná pôda na LV 1304 v k.ú. Horné Hámre Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec Horné Hámre považuje skutočnosť, že parcelu žiadateľ dlhodobo užíva a susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.

Doba zverejnenia: 05.11.2018 – 20.11.2018

V Horných Hámroch 05.11.2018

 

Skip to content