Vyhľadať

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce

Obec Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Oznámenie o zámere obce Horné Hámre predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obec Horné Hámre v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa:

Obec Horné Hámre má zámer predať nehnuteľný majetok:
parcela registra „C-KN” číslo 4085/1 vo výmere 51 m2 na LV 2411
parcela registra „E-KN” číslo 1312/1 vo výmere 113 m2 na LV 1304

v k.ú. Horné Hámre

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec Horné Hámre považuje skutočnosť, že parcely žiadateľka dlhodobo užíva nakoľko sú pod stavbami v zastavanom území, v jej dvore a susedia s pozemkom vo
vlastníctve žiadateľky.

Doba zverejnenia: 29.05.2018 – 13.06.2018
V Horných Hámroch 29.05.2018

Zámer predaja .pdf

Skip to content