Vyhľadať

Zápis detí do MŠ

Pozývame vás na zápis detí do MŠ:

Prijímame deti od troch rokov. Deti mladšie ako tri roky budú prijaté v tomto školskom roku, ak budú vytvorené materiálne a personálne podmienky pre tieto deti.

Prijímaniu detí do Materskej školy (ďalej MŠ) predchádza podanie písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy, alebo dôsledky by mohli ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí, alebo akokoľvek negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ. (zároveň upozorňujeme rodičov, aby lekár potvrdil, že dieťa bolo očkované).

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, špeciálneho pedagóga a psychológa.

Žiadosti od rodičov MŠ prijíma aj počas školského roka. Pokiaľ je voľné miesto, dieťa je prijaté.

Žiadosti o prijatie sú k dispozícii denne od 8:00 hod do 14:oo hod. počas pracovných dní.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka riaditeľka MŠ vydá do 30. júna 2017.

Východiská :

  1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Vyhláška MŠVaV SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008

Ľudmila Bistová, riaditeľka školy

Skip to content