Vyhľadať

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 do Materskej školy Horné Hámre


Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) na školský rok 2023/2024 sa budú podávať v čase od 1. mája do 31. mája 2023.
Žiadosť podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia a dajú potvrdiť pediatrovi- /potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára musí obsahovať údaj o povinnom očkovaní/.

Žiadosť zákonný zástupca podá:
1. Osobne – v čase od 6.30-15.30 hod
2. Poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy : Materská škola, Horné Hámre 156, 966 71
3. E-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom mailu –
materska.skola@hornehamre.sk (žiadosť je potrebné podpísať obidvomi rodičmi).

Formulár žiadosti nájdete tu:


Formulár si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť aj v materskej škole.

Podmienky prijatia:

 • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami MŠ v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 školského zákona.
 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, riaditeľka uprednostní:

  1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska,
  2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  3. deti,ktoré neboli v školskom roku 2022/2023prijaté do MŠ a dovŕšili 3 rok veku,
  4. súrodencov detí navštevujúcich MŠ, ktoré dovŕšili 3 rok veku.

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od
1.septembra 2023 najneskôr do 30. júna 2023.

Informácie na stiahnutie.

Skip to content