Vyhľadať

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 do Materskej školy Horné Hámre

Riaditeľstvo Materskej školy Horné Hámre, oznamuje rodičom, že v súlade s § 59 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude prijímať Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do tunajšej materskej školy na školský rok 2024/2025.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 môžete podávať v termíne od 17.- 31. mája 2024.

 Možnosti doručenia žiadosti:

  • osobne, riaditeľke MŠ v čase od 6.30 hod.-15.30hod.
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy: Materská škola, Horné Hámre 156, 966 71 Horné Hámre
  • e-mailom: materska.skola@hornehamre.sk / oskenovaním originálu tlačiva  žiadosti, potvrdenie  všeobecného lekára  pre deti a dorast , podpisom oboch zákonných zástupcov/ rodičov.

Formulár žiadosti nájdete tu:

Všetky potrebné tlačivá na stiahnutie nájdete na stránke MŠ Horné Hámre v sekcii súbory na stiahnutie tu:


Povinné náležitosti uvedené na žiadosti :

  • podpisy oboch zákonných zástupcov /rodičov
  • potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré bude obsahovať údaj o povinnom  očkovaní
  • v prípade, ak pôjde  o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami / ďalej len „ŠVVP“/  priloží zákonný zástupca / rodič  aj vyjadrenie príslušného  zariadenia  výchovného  poradenstva a prevencie a odporúčanie  všeobecného  lekára pre deti a dorast

Podmienky pre prijímanie detí do MŠ v Horných Hámroch na školský rok 2024/2025

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Do materskej školy je možné prijať i dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky.

Uprednostňujeme deti s trvalým pobytom v Horných Hámroch

Kritéria pre prijímanie detí podľa školského zákona:

Prednostne sa budú prijímať deti :

a) pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, ďalej deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,  následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

Pozn.:  Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 má na školský rok 2024/2025 len dieťa, ktoré dovŕši štyri roky veku do 31. augusta 2024. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 na školský rok 2024/2025 sa uplatňuje podaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v termíne od 17.- 31. mája 2024.

b) deti na základe rozhodnutia súdu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Ďalšie podmienky prijímania detí do materskej školy v tomto poradí:

a) deti, ktoré už majú súrodenca v našej materskej škole b) ostatné deti v závislosti od veku a kapacity materskej školy c) deti, ktoré dosiahnu vek dvoch rokov do 31.augusta.

  • sem patria deti / bez výnimky/, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne / prípadne s pomocou/ sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie a obuje sa s pomocou, verbálne komunikuje  s okolím).

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od nového školského roku do 30. júna 2024.

Michaela Vozárová, riaditeľka MŠ

Skip to content