Vyhľadať

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Vážený spoluobčania, pozývame všetky deti od 5 rokov veku na zápis na predprimárne vzdelávanie. Zápis je možné vykonať nasledovnými spôsobmi:

 1. Elektronickou formou e-mailom na adresu materskej školy: materska.skola@hornehamre.sk
   (žiadosť je potrebné podpísať obidvomi rodičmi  a naskenovať).
 2. Osobne do materskej školy v čase od 6.30-12.00 hod.
 3. Poštou na adresu: Materská škola, Horné Hámre 156, 966 71.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023 sa budú podávať 
od 1. mája do 31. mája 2022. Žiadosť podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia a dajú potvrdiť pediatrovi (potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára musí obsahovať údaj o povinnom očkovaní). 

Podmienky prijatia:

 • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami MŠ v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 školského zákona.
 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, riaditeľka uprednostní:
  1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska, 
  2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  3. deti, ktoré neboli v školskom roku 2022/2023 prijaté do MŠ a dovŕšili 3. rok veku,
  4. súrodencov detí navštevujúcich MŠ, ktoré dovŕšili 3 rok veku.

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od
1.septembra 2023 najneskôr do 30.júna 2023.

Skip to content