Vyhľadať

Životné prostredie

Výrub stromov

Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive. Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje:

  • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2,
  • pri obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
  • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku,
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Prílohy žiadosti:

  1. situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť,
  2. kópia Listu vlastníctva,
  3. súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.

Poplatok:

  • fyzické osoby: 10 € ,
  • právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: 66 €.

Tlačivo:  Žiadosť o výrub stromov


Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku

za znečistenie ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia (MZZO) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu/obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia za podmienok ustanovených v zákone.

Potrebné doklady:

– vyplnené tlačivo Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia.

Tlačivo:  Oznámenie údajov

Súvisiace predpisy:

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia.

VZN č. 6/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Vybavuje: Helena Pittnerová,

telefón: 045/ 681 27 80,

e-mail:  hhamre@stonline.sk

Skip to content