Vyhľadať

Sociálny podnik Horné Hámre

Práve prezeráte: Kariéra

Sociálny podnik, s. r. o., r. s. p., (ďalej len „Sociálny podnik“), je obchodnou spoločnosťou. Jej zriaďovateľom, so 100 % majetkovou účasťou, je Obec Horné Hámre. Sociálny podnik je subjekt sociálnej ekonomiky, ktorého hlavným cieľom nie je dosahovanie zisku, ale dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu napĺňaním verejného záujmu (verejnoprospešný podnik), pričom z hľadiska zamerania činnosti ide o integračný podnik.

Základným všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovujúcim podrobnosti o sociálnej ekonomike je zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Integračný podnik je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb. Pozitívny sociálny vplyv integračného podniku sa meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb.

Znevýhodnenou osobou na účely zákona je fyzická osoba, ktorá

a) v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, a ak jej zdaniteľné mesačné príjmy a mesačné príjmy zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového dôchodku nepresiahli v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, a ktorá

  1. je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a od jej ukončenia nemala zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,
  2. je staršia ako 50 rokov veku,
  3. je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
  4. dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu,
  5. žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť alebo sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,
  6. patrí k národnostnej menšine alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje jazykové znalosti, odborné znalosti alebo nadobúdať pracovné skúsenosti na účely získania trvalého zamestnania, alebo
  7. má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,


b) je osobou so zdravotným postihnutím, a to

  1. je uznaná za invalidnú alebo
  2. nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie staršieho ako jeden rok alebo podľa rozhodnutia o nepriznaní invalidného dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie staršieho ako dva roky; dlhodobé zdravotné postihnutie je také zdravotné postihnutie, ktoré má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať najmenej dva roky


Zraniteľnou osobou na účely zákona je

a) prijímateľ sociálnej služby podľa osobitného predpisu,
b) fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii,
c) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa osobitného predpisu okrem dieťaťa alebo žiaka podľa osobitného predpisu,
d) dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorých sú vykonávané opatrenia sociálno- právnej ochrany detí a sociálnej kurately,
e) plnoletá fyzická osoba po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti, plnoletá fyzická osoba, ktorej bola poskytovaná na základe dohody starostlivosť v zariadení sociálno- právnej ochrany detí a sociálnej kurately po skončení výkonu súdneho rozhodnutia dovŕšením plnoletosti, alebo plnoletá
f) fyzická osoba, ktorá bola zverená do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo ktorej bol súdom ustanovený poručník,
e) fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,
g) fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení poberania materského alebo po skončení poberania rodičovského príspevku, a to 18 mesiacov od skončenia poberania materského alebo od skončenia poberania rodičovského príspevku,
h) fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení vykonávania osobnej asistencie alebo po skončení poberania peňažného príspevku na opatrovanie, a to 18 mesiacov od skončenia vykonávania osobnej asistencie alebo od skončenia poberania peňažného príspevku na opatrovanie,
i) fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku,
j) fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorej mesačný príjem nepresahuje trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,
k) fyzická osoba po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej výchovy, a to 36 mesiacov od prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej výchovy,
l) fyzická osoba bez štátnej príslušnosti,
m) azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje doplnková ochrana.

Pracovné miesta sú vytvárané v súlade s potrebami podniku a potrebou splnenia svojich záväzkov vo vzťahu k obciam. Informácie o voľných pracovných miestach budú priebežne zverejňované na internetovej stránke podniku v časti Oznamy.

Vzhľadom k uvedenému budú všetky žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, adresované alebo doručené Sociálnemu podniku, s. r. o., r. s. p., ktoré nebudú reakciou na konkrétne voľné pracovné miesto, a ktoré budú obsahovať výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely internej evidencie uchádzačov o zamestnanie v podniku, len vzaté na vedomie a na obdobie do konca kalendárneho roka zaradené do uvedenej evidencie, pričom osobný pohovor bude v budúcnosti vykonaný len v prípade obsadzovania konkrétneho voľného pracovného miesta a len s tými uchádzačmi, ktorých prijatie na voľné pracovné miesto bude prichádzať do úvahy.

Doručené žiadosti, ktoré nebudú reakciou na konkrétne voľné pracovné miesto, a ktoré nebudú obsahovať výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely internej evidencie uchádzačov o zamestnanie v podniku, musia byť z dôvodu ochrany osobných údajov bezodkladne po vybavení zničené.

V prípade podávania žiadosti o prijatie do pracovného pomeru odporúčame v žiadosti uviesť okrem svojich osobných údajov – minimálne v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa, aj ďalšie svoje kontaktné údaje pre efektívnejšiu komunikáciu, ako je telefónne číslo a e-mailová adresa. V žiadosti, alebo samostatnej prílohe, odporúčame uviesť aj základné informácie o všetkých stupňoch dosiahnutého vzdelania (vrátane odborného zamerania/špecializácie), informácie o absolvovaných kurzoch, odbornej spôsobilosti a pod. a informácie o predchádzajúcich zamestnaniach a pracovných pozíciách, prípadne o pracovnej náplni a získaných pracovných zručnostiach.

V žiadosti odporúčame uviesť aj prípadný druh znevýhodnenia alebo zraniteľnosti, nakoľko sú tieto informácie pre integračný sociálny podnik dôležité. V žiadosti odporúčame uviesť aj informáciu – o aký charakter pracovných činností, alebo o ktoré konkrétne voľné pracovné miesto máte záujem.

Skip to content