Vyhľadať

Sociálny podnik Horné Hámre

Práve prezeráte: O nás

Základné informácie

Obchodný názov: Sociálny podnik , s.r.o., r.s.p.
Sídlo: Horné Hámre č. 45, 96671 Horné Hámre
IČO: 54487471
DIČ: 2121686732
IČ DPH: SK2121686732
IBAN: IBAN: SK52 5600 0000 0085 7932 1001
Konateľ/koordinátor: Ing. Ján Mokrý, mobil +421903497477,
E-mail: konatel@socialnypodnikhh.sk
Web: www.hornehamre.sk/socialny-podnik

Registrovaný sociálny podnik je pri svojom obchodnom mene alebo názve povinný uvádzať označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“.

Sociálny podnik, s.r.o., r.s.p. je registrovaným sociálnym podnikom, ktorý je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným so 100-percentnou majetkovou účasťou Obce Horné Hámre. Spoločnosť bola založená dňa 14.6.2022 za účelom efektívneho a hospodárneho poskytovania služieb obciam Horné Hámre, Župkov, Hrabičov, Kľak, občanom, samosprávam a organizáciám.

Fakturačné údaje:

  • Obchodné meno: Sociálny podnik, s. r. o., r.s.p.
  • Sídlo: 966 71 Horné Hámre 45
  • IČO: 54487471
  • DIČ: 2121686732
  • IČ DPH: SK2121686732
  • IBAN: SK52 5600 0000 0085 7932 1001
  • SWIFT: KOMASK2X
  • Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 4325/S. Výpis z obchodného registra nájdete TU.

Predmetom podnikateľskej činnosti tohto registrovaného sociálneho podniku sú primárne komunálne služby spojené s údržbou a správou miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a zelene – kosenie, starostlivosť o zeleň, kosenie a čistenie cintorína, udržiavanie čistoty verejných priestranstiev, separácia odpadu a čistenie priestranstiev po hromadných podujatiach, údržba a správa majetku obcí Horné Hámre, Župkov, Hrabičov a Kľak, ale aj prípravné práce k realizácii stavieb ako aj  drobné stavebné práce. V zimnom období to je zimná údržba miestnych komunikácií  a verejných priestranstiev. Ďalšie podnikateľské činnosti sú zamerané na poskytovanie služieb občanom obcí. 

Sociálny podnik  s rozvojom podnikania poskytuje pohrebné služby občanom   obce Horné Hámre a neskôr bude tieto služby poskytovať  aj celému  mikroregiónu, ktoré sú spojené aj s kopaním hrobov a údržbou cintorínov tak, aby bolo postupne možné dosiahnuť jednotný charakter cintorínov v obciach. Zároveň, ak vyplynie zo znalostí starostov jednotlivých obcí záujem občanov o služby starostlivosti o domácnosť  a záhradu, bude sociálny podnik zabezpečovať aj takéto drobné práce. Nakoľko majú obce dostatočné vlastné priestory ako aj technické vybavenie, založili sociálny podnik najmä s cieľom adaptácie znevýhodnených a zraniteľných osôb, ktoré majú obmedzené a sťažené uplatnenie na trhu práce ako aj všeobecne spoločenské uplatnenie. Takouto činnosťou sú pokryté potreby nielen obce Horné Hámre ale aj ostatných obcí v mikroregióne a to v rozsahu stanovených činností nevyhnutných pre efektívny chod samosprávy a spokojnosť jej obyvateľov. Týmto sa súčasne očakáva skvalitnenie života občanov a aj vyššia miera kvality poskytovaných služieb všetkým občanom regiónu.

Výnimočnosť služby pre zapojené obce spočíva v ekonomickom aj sociálnom efekte.  Na jednej strane sú ponúkané služby vykonávané vlastnými občanmi a obyvateľmi, najmä znevýhodnenými, ktorí spĺňajú potrebné požiadavky, súčasne sa adaptujú a stabilizujú na trhu práce. Napriek ich znevýhodneniu a zraniteľnosti sa sociálny podnik snaží vytvoriť im podmienky   na vlastné uplatnenie a realizáciu vo vlastnom prostredí, čo prispieva k ich začleneniu sa do spoločenského života a upevneniu komunity v rámci jednotlivých obcí či mikroregiónu. Na druhej strane sú služby poskytované sociálnym podnikom obciam ekonomicky výhodnejšie ako zabezpečovanie týchto služieb jednotlivými obcami samostatne.  Týmto sú trvale dlhodobo a udržateľne vytvárané príjmy spoločnosti zo širokého spektra ponúkaných služieb a činností, ktoré samosprávy musia zabezpečiť, plniť a vykonávať na dennej báze.

Pozitívny sociálny vplyv spoločnosť ako registrovaný integračný sociálny podnik dosahuje predovšetkým zamestnávaním 10 znevýhodnených zamestnancov. Sociálny vplyv bude taktiež dosahovaný špecializáciou znevýhodnených zamestnancov vďaka možnosti zúčastňovať sa na školeniach a rekvalifikačných kurzoch, ktoré budú v plnej miere hradené zo zisku sociálneho podniku. Súčasne budú získavať komunikačné a ostatné schopnosti, ktoré vylúčením z trhu práce nemali možnosť absolvovať a zdokonaľovať sa. Vďaka zamestnaniu sa v obecnom sociálnom podniku dochádza u znevýhodnených a zraniteľných osôb k umožneniu zmysluplného zúčastňovania sa na sociálnom, ekonomickom či politickom živote, čoho dôsledkom nie je  ich materiálna a duchovná deprivácia a chudoba a tak bude dosahovaný pozitívny sociálny vplyv u takýchto osôb.

Dokumenty

Skip to content